Bolesławiec, dnia  24.04.2018  r.

 

 

Zapytanie ofertowe nr 1

dotyczące  wykonania usługi badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych

 

 

 

 1. ZAMAWIAJĄCY

 

 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Nantes – Systemy Nanotechnologii Sp. z o.o. Dolne Młyny 21 59-700  BOLESŁAWIEC

 

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

 1. CPV: 73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

 

 1. Rodzaj zamówienia: Usługa – polegająca na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego produktu.

 

 1. Określenie przedmiotu zamówienia

 

Tytuł: Badania przemysłowe i prace rozwojowe w obszarze wykorzystania wody poddanej działaniu generatorów plazmy  w poprawie/doskonaleniu wyników użytkowości rozpłodowej loch

            Usługa polegająca na opracowaniu nowego i innowacyjnego produktu dla weterynarii oraz  hodowców i producentów trzody chlewnej, jakim jest dostosowanie urządzeń do obróbki wody za pomocą plazmy oraz ocena możliwości aplikacyjnych na podstawie próbnej serii badań na lochach.

Celem badań jest ocena wpływu odpajania wodą wodociągową poddaną działaniu generatorów plazmy loch na ich wyniki użytkowości rozrodczej. Lochy będą miały dostęp do wody doświadczalnej w sektorze krycia od odsadzenia do potwierdzenia skuteczności zabiegu inseminacji.

Badania przeprowadzone mają być w wielkotowarowej fermie trzody chlewnej, objęte nimi mają być lochy z 4 kolejnych grup technologicznych (łącznie minimum 240 sztuk) od momentu odsadzenia od prosiąt do wyproszenia w kolejnym cyklu produkcyjnym. Oceniane mają być parametry użytkowości rozrodczej loch (m.in. skuteczność inseminacji i wyproszeniowa, liczba prosiąt urodzonych i odsadzonych). Dla potwierdzenia wpływu wody doświadczalnej na uzyskiwane wyniki w rozrodzie jak też znalezienia odpowiedzi jak dokładnie/na co ta woda działa  przeprowadzone mają być dodatkowe badania kliniczne oraz pobrana ma być krew do analiz laboratoryjnych.

W badaniu klinicznym mają być oceniane kondycja loch w skali BCS oraz dodatkowo wykorzystana ma być kamera termowizyjna i aparat USG. Kamera termowizyjna ma zostać zastosowana do oceny /potwierdzenia optymalnego momentu inseminacji na podstawie odczytanej temperatury zewnętrznej sromu. Badanie USG aparatem  przeprowadzone mają być trzykrotnie:

1)  w dniu inseminacji (okres okołoowulacyjny) – przed samym zabiegiem, przeprowadzona ma być ocena jakości pęcherzyków jajnikowych – ich liczba i średnica

2) w 28-30 dniu po inseminacji – potwierdzona ma być skuteczność inseminacji, a ponadto ma być podjęta  próba policzenia zaimplantowanych zarodków, określona liczba żywych i martwych zarodków

3) w 60 dniu po inseminacji ponowna diagnostyka ciąży.

                  Przed zabiegiem sztucznej inseminacji, od wszystkich loch ma być pobrana krew z żyły jarzmowej, w celu monitoringu statusu zdrowotnego, metabolicznego oraz profilu hormonalnego, analizującego sprawność owulacji oraz implantacji zarodków.

                  Prace B+R mają skończyć się raportem zawierającym wstęp, metodologie badań, wyniki oraz ich interpretacje oraz opracowaną procedurę stosowania nowego produktu.

 

 1. Oferty częściowe i wariantowe oraz zamówienia uzupełniające i dodatkowe

 

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych i wariantowych oraz zamówień uzupełniających i dodatkowych.

 

 1. Czas trwania zamówienia/termin wykonania

 

Wstępnie usługa powinna być przeprowadzona w okresie od 01-06-2018 do 30-11-2018

Docelowo termin zostanie uściślony w negocjacjach umowy.

Maksymalny czas realizacji usługi: 6 miesięcy

 

 1. Wadium

 

Zamawiający nie przewiduje wpłaty wadium.

 

 1. Zaliczki

 

Udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia do negocjacji.

 

 1. Warunki dopuszczające udział w postępowaniu

 

Wykonawcą usługi mogą być jedynie Jednostki  naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 9 lit. a – f ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r . o zasadach finansowania nauki  (Dz. U.  z 2014 Nr 96 poz. 1620 z późń. zm.), w psujące się w jedną z poniżej kategorii:

– podstawowa jednostka organizacyjna uczelni, w rozumieniu statutów tej uczelni,

podmioty, który w pisuje się w jedną z poniżej kategorii.

– jednostka naukowa Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619),

– instytut badawczy,

– międzynarodowy instytut naukowy utworzony na podstawie odrębnych przepisów, działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

– Polska Akademia Umiejętności,

– inna jednostka organizacyjna, niewymieniona powyżej, posiadająca osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym przedsiębiorca posiadający status centrum badawczo-rozwojowego, nadawany na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2008 r.o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U.Nr 116, poz. 730 oraz z 2010 r. Nr 75, poz. 473)

 

oraz spełniają następujące warunki

 

 1. Dysponują wiedzą i doświadczeniem niezbędnym do wykonania usługi, tj. zrealizowali przynajmniej 3 usługi zgodne z przedmiotem zamówienia lub równoważne.
 2. Wykonawcą Usługi na rzecz Zamawiającego nie może być podmiot powiązany z Zamawiającym, w rozumieniu Załącznika nr   1   do   Rozporządzenia   Komisji   (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.
 3. Dysponują Osoba/-y, która/-e będzie/będą  u  Wykonawcy Usługi  realizować  Usługę  powinna/-y  być pracownik iem/- ami   danej   jednostki   naukowej   zatrudnioną/- ymi  na  umowę  o  pracę. W wyjątkowych i uzasadnionych przez Wykonawcę Usługi sytuacjach Zamawiający może wyrazić zgodę na to, że będzie/będą to osoba/osoby spoza jednostki naukowej, zatrudniona/- e w ramach umów cywilno – prawnych

 

Niespełnienie któregokolwiek z ww. warunków będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

 

III. PROCEDURA

 

 1. Tryb udzielenia zamówienia

Nantes – Systemy Nanotechnologii Sp. z o.o.  jest podmiotem, który nie jest zobowiązany do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004, nr 19, poz. 177 z późn. zm.). W związku z tym, że niniejsze zamówienia jest może być związane z ubieganiem się finansowane ze środków w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego  Województwa  Dolnośląskiego  2014 – 2020,  Oś  priorytetowa  1  Przedsiębiorstwa i  innowacje,  Działanie  1.2  Innowacyjne  przedsiębiorstwa,  Poddziałanie  1.2.1  Innowacyjne przedsiębiorstwa, współfinansowany  ze  środków Europejskiego   Funduszu   Rozwoju   Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, realizowanego przez UMWD i DARR. S.A., zgodnie z wymogami dokumentacji konkursowej niniejsze postępowanie toczy się w oparciu o zasadę konkurencyjności określoną w regulaminie projektu  pn. : ”Dolnośląski Bon na Innowacje”.

 

 1. Opis sposobu przygotowania ofert:
 • Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 • Oferta musi być przygotowana w języku polskim, w formie pisemnej. Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
 • Zaoferowana cena całkowita musi być wyrażona, jako cena brutto w złotych polskich
  (z wyszczególnieniem ceny netto oraz stawki podatku VAT), wraz z kosztami Wykonawcy, wg obowiązujących przepisów na dzień sporządzenia oferty i musi określać wartość usługi w ramach zamówienia w sposób kompletny i jednoznaczny.
 • Dokumenty stanowiące integralną część oferty, stanowiące załącznik do niniejszego zapytania ofertowego muszą być przedstawione w formie oryginału (formularz ofertowy), wszystkie inne dokumenty składane przez Wykonawcę w ofercie mogą być złożone w postaci kserokopii poświadczonej przez Wykonawcę „za zgodność z oryginałem”.
 • Oferta i wszystkie jej załączniki muszą być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.
 • Oferta musi być ważna przez okres, co najmniej 60 dni, liczonych od dnia upływu terminu składania ofert.
 • Wykonawca składając ofertę na wykonanie usługi zobowiązuje się do dyspozycyjności
  w wyznaczonych przez Zamawiającego terminach dotyczących zamówienia.

 

 1. Kryteria oceny ofert i wybór oferty.

 

 • Wykonawca powinien zaoferować cenę kompletną, jednoznaczną i ostateczną. Cena oferty powinna być wrażona cyfrowo i słownie.
 • Cena oferty winna zawierać wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia a także zastosowane upusty, rabaty, itp.

Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o następujące kryteria:

 

Kryterium Waga
Cena ofertowa brutto 90 punktów
Potencjał wnioskodawcy 10 punktów

Maksymalną ilość punktów w ramach kryterium cena ofertowa brutto otrzyma najtańsza oferta wg wzoru, które zostaną obliczone wg wzoru:

Cn / Cb x 90 = Pc

gdzie:

Cn – cena najtańszej oferty       Cb – cena badanej oferty

Pc – liczba punktów jaką uzyskuje wykonawca za cenę

 

Pozostałe oferty otrzymają odpowiednio niższą ilość punktów.

 

W ramach kryterium Potencjał wnioskodawcy zamówienia Zamawiający będzie przyznawał punkty w przedziale od 0 do 10 punktów, w oparciu o dane zawarte w złożonej ofercie.

 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów.

W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów, bez przeprowadzania ponownego postępowania.

 1. Udzielenie zamówienia

 

 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego treść oferty będzie odpowiadać wymaganiom zawartym w zapytaniu ofertowym.
 2. W toku badania i oceny Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 3. W toku postępowania Zamawiający może przeprowadzić dodatkowe czynności nieprzewidziane w treści niniejszego zapytania do złożenia oferty.
 4. Zamawiający z Wykonawcami może porozumiewać elektronicznie.
 5. Osoby uprawnione do udzielania informacji Wykonawcom: adres e-mail : oszczeda@nantes.com.pl
 6. Treść pytań dotyczących zapytania ofertowego wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego

publikowana będzie na stronie  http://nantes.com.pl

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie elektronicznie wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie
 2. Jeżeli firma/instytucja, której oferta została wybrana będzie uchylała się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

 

 

 1. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

 1. Miejsca, gdzie opublikowano niniejsze zapytanie ofertowe
 2. a) strona internetowa firmy nantes.com.pl

 

 1. Miejsce oraz termin składania ofert:
 2. Ofertę można składać pocztą lub kurierem (decyduje data wpływu do siedziby firmy), osobiście w Biurze firmy lub przesyłać pocztą elektroniczną na adres: oszczeda@nantes.com.pl
 3. Termin składania ofert wyznaczono do dnia 04.2018  do godz.  9:00 (wiążąca jest data
  i godzina wpływu oferty do biura, lub godzina nadania poczty e-mail
  ).
 4. Oferta zwycięska zostanie wybrana w ciągu 1 dnia od dnia zakończenia zbierania ofert, a informacja ta zostanie przekazana zgodnie z wymaganiami konkursu. Wybór Wykonawcy nie będzie oznaczał zaciągnięcia zobowiązania cywilno-prawnego.
 5. Ofertę złożoną po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

                                  

 1. Zawarcie umowy
 2. W przypadku dokonania wyboru Wykonawcy Zamawiający zastrzega, że dokonanie zlecenia i podpisanie umowy współpracy w zakresie wykonania usługi badawczej będzie uwarunkowane przyznaniem dofinansowania na realizację projektu w ramach „Dolnośląskiego Bonu na Innowacje” rozumianego przez podpisanie umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega, że przez cały okres ważności oferty ma prawo do odstąpienia od zawarcia umowy z wybranym/i Wykonawcą/ami.

 

 

Wykaz załączników do zapytania ofertowego:

Załączniki, które należy dostarczyć celem potwierdzenia spełnienia warunków określonych w zapytaniu ofertowym:

 1. Załącznik nr 1 – Formularz oferty wraz z załącznikami:
 • Załącznik nr 2 – Potencjał wnioskodawcy
 • Załącznik nr 3 – Oświadczenie

 

Złożenie powyższych dokumentów jest obligatoryjne. Ich brak skutkuje odrzuceniem ofert na etapie oceny formalnej.

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1 z dnia 24.04.2018

 

 

Formularz oferty

 

Oferta wykonania usługi B+R

 

 

Ja niżej podpisany/a: …………………………………………………………………

reprezentujący instytucje: …………………………………………………………………

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe przeprowadzone w oparciu o zasadę konkurencyjności dotyczące wykonania usługi badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych pt: Badania przemysłowe i prace rozwojowe w obszarze wykorzystania wody poddanej działaniu generatorów plazmy  w poprawie/doskonaleniu wyników użytkowości rozpłodowej loch.

 

oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym zapytaniem ofertowym

za kwotę ……………………………,00 zl brutto słownie: ………………………………………,00/100.

to jest kwota netto: ………………… zł plus  23% podatku VAT

 

Termin ważności oferty wynosi: 60 dni

 

Jako kierownika projektu i osobę do kontaktów wyznaczam:  ……………………………………………………….. (imię i nazwisko, email, telefon)

 

 

 

………………………………………………………………………..

Miejscowość/data/czytelny podpis Wykonawcy

(osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

 

 

 

Załącznikami do niniejszego formularza oferty są:

 1. Załącznik nr 2 – Potencjał wnioskodawcy
 2. Załącznik nr 3 – Oświadczenie

 

Załącznik nr 2 do formularza oferty

Potencjał wnioskodawcy

 

 

 1. Kierownik projektu z ramienia usługobiorcy:

 

 1. a) Imię i nazwisko ………………………………….
 2. b) wykaz dorobku ………………………………….

 

 1. Zaplecze badawcze
 2. a) wykaz aparatury badawczej związanej z realizacją projektu

………………………………….………………………………….………………………………….

 1. b) miejsce prowadzenia prac B+R

………………………………….………………………………….………………………………….

 1. c) zespół i osoby wspierające

………………………………….………………………………….………………………………….

 1. d) doświadczenie w realizacji projektów dla przemysłu

………………………………….………………………………….………………………………….

 

 

 

 

………………………………………………………………………..

Miejscowość/data/czytelny podpis Wykonawcy

(osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

 

Załącznik nr 3 do formularza oferty

OŚWIADCZENIA

 

Oświadczam, że jestem Wykonawcą, który jest Jednostką  naukową w rozumieniu art. 2 pkt 9 lit. a – f ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r . o zasadach finansowania nauki  (Dz. U.  z 2014 Nr 96 poz. 1620 z późń. zm.),  w psujące się w jedną z poniżej kategorii: (wybrać jedno)

( …. ) podstawowa jednostka organizacyjna uczelni, w rozumieniu statutów tej uczelni,
( …. ) jednostka naukowa Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia  2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619),
( …. ) instytut badawczy,
( …. ) międzynarodowy instytut naukowy utworzony na podstawie odrębnych przepisów, działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
( …. ) Polska Akademia Umiejętności,
( …. ) inna jednostka organizacyjna, niewymieniona powyżej, posiadająca osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym przedsiębiorca posiadający status centrum badawczo-rozwojowego, nadawany na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2008 r.o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U.Nr 116, poz.730 oraz z 2010 r. Nr 75, poz. 473).

Ponadto oświadczam, że:  (nie potrzebne skreślić)

( TAK/NIE ) Dysponujemy wiedzą, potencjałem i doświadczeniem niezbędnym do wykonania usługi.
( TAK/NIE ) Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Nie jesteśmy podmiotem, w stosunku, do którego otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego,
( TAK/NIE ) nie jesteśmy podmiotem powiązany z Zamawiającym, w rozumieniu   Załącznika nr   1   do   Rozporządzenia   Komisji   (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą polegające w szczególności na:

– uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej,

– posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji,

– pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

– pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze Wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

( TAK/NIE ) Dysponujemy Osobą/-ami,  która/-e będzie/będą  bezpośrednio realizować Usługę  i które są pracownikiem/kami  zatrudnionym/- ymi  na  umowę  o  pracę. W wyjątkowych i uzasadnionych przez Wykonawcę Usługi sytuacjach Zamawiający może wyrazić zgodę na to, że będzie/będą to osoba/osoby spoza jednostki naukowej, zatrudniona/- e w ramach umów cywilno – prawnych

( TAK/NIE )  Zrealizujemy projekt zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju tj. będzie on neutralny dla środowiska lub będzie mieć na nie pozytywny wpływ. (Zgodność projektu z zasadą zrównoważonego rozwoju dotyczyć będzie takich obszarów jak: przestrzeganie wymogów ochrony środowiska, efektywne gospodarowanie zasobami, dostosowanie do zmian klimatu i łagodzenie jego skutków, zachowanie różnorodności biologicznej, odporność na klęski żywiołowe oraz zapobieganie ryzyku i zarządzanie ryzykiem związanym z ochroną środowiska.)

 

 

………………………………………………………………………..

Miejscowość/data/czytelny podpis Wykonawcy

(osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

 

POBIERZ Zapytanie w formacie DOC POBIERZ Zapytanie w formacie PDF

 

Dalszym korzystaniem z witryny, wyrażasz zgodę na wykorzystanie cookies. więcej informacji

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Zamknij